Concierge Service

Gewannt Zeit an Profiteiert vun den Concierge Servicer

 • An leschter Minut
  • Kado kaafen
  • Reserveierungen maachen
  • Tickeen buchen
 • Liwerungen an Akeef
  • Paack oder Liwerung an Empfang huelen wann Dir net doheem sidd
  • Droen oder sichen goen vun Gezai/Wäsch an d'Botz
  • Pfleeg vun Ären Schung
  • Akeef maachen
 • Entretien an Pfleeg vun ärem Auto
  • Rendez-vous froen an mat dem Auto an den Contrôle Technique fueren
  • Rendez-vous froen an Ären Auto an d'Garage oder fir Pnöen ze wiesselen feieren oder sichen goen
  • Auto botzen; bannen an baussen
 • Hausdeieren
  • Rendez-vous froen an mat Ären Deieren bei den Deierendokter oder Coiffeur fueren